FC Nguyễn Công Trứ

Fb : Hiếu Lạc 0338145517 [email protected] 14 用户 中级 15-20 足球
介绍 Giao Lưu Vui vẻ tiền sân
球衣1
球衣2
球衣3

活动地点

: 17:00 - 星期日 17:00 - 星期一
Vinh-Nghi Xuân- Hà Tĩnh